Wat je moet weten als je erover denkt Defensie te verlaten

Erline WYSEUR

Elke militair kan op elk moment vragen om Defensie te verlaten. Hieraan zijn vaak wel een aantal voorwaarden of gevolgen verbonden waarvan je maar beter op de hoogte kan zijn. De meerderheid van de militairen vandaag, met name de beroepsmilitair, kan de loopbaan bij Defensie voortzetten tot aan het pensioen. De militairen aangeworven in het BDL-statuut kunnen tot 12 jaar binnen onze organisatie dienen. Via de interne werving hebben ze bovendien de mogelijkheid om naar het beroepskader over te stappen. Stel dat je na enkele jaren Defensie toch wil verlaten. Hoe pak je dat aan? Met welke regels moet je rekening houden? En kan je nog terugkomen?

Veelgebruikte termen

 

Omdat de statuten van de militair niet zo eenvoudig zijn, kan het geen kwaad een aantal begrippen waarover verwarring kan bestaan duidelijk uit te leggen.

  • Het ontslag op aanvraag: wanneer een beroepsmilitair zelf vraagt om Defensie te verlaten.
  • De dienstverbreking: enkel van toepassing op een kandidaat-militair, een militair van het hulpkader of een militair in het BDL-statuut die vraagt om Defensie te verlaten.
  • De rendementsperiode: is de periode die je minimaal moet presteren bij Defensie na een vorming. Als je Defensie vroeger verlaat, kan je verplicht worden een gedeelte van de ontvangen wedden en vormingskosten terug te betalen.
  • De heropname: beroepsmilitairen kunnen na ontslag op aanvraag hun terugkeer naar Defensie vragen.
  • De G1: verzamelnaam voor de wetteksten die samen het statuut van de militairen vormen. Ook de regels rond ontslag, rendement en heropname vind je hierin terug. Alle regelgeving vind je terug op E-Dir van DG HR.

Het ontslag op aanvraag

 

Elke beroepsmilitair kan op elk ogenblik schriftelijk een ontslag op aanvraag indienen. In dat geval, stelt de DG HR een dossier op met een gunstig of ongunstig advies. De bevoegde autoriteit neemt de uiteindelijke beslissing: voor Offr is dat de MOD, voor OOffr is dat de CHOD en voor de Vrijw is dat de Dir Gen HR.

Het ontslag op aanvraag kan o.a. geweigerd worden :

  • Als het strijdig is met het dienstbelang (bijvoorbeeld als je in operatie bent, als je deel uitmaakt van een detachement dat zich voorbereidt om in operatie te vertrekken, tijdens periodes van crisis of oorlog, ….);
  • Als een militair minder dan drie jaar werkelijke dienst gepresteerd heeft, na het beëindigen van de basisvorming.

Om het personeelsstatuut modern en attractief te houden, besliste DG HR in 2017 om de rendementsregels voor beroepsvrijwilligers en -onderofficieren te versoepelen. Zij kunnen een ontslag op aanvraag krijgen, zelfs als ze geen drie jaar werkelijke dienst na de basisvorming presteerden. Vandaag kan je een heropname vragen binnen de 3 jaar na het ontslag op aanvraag.

 

De dienstverbreking

 

De militair van het hulpkader of de BDL-militair die Defensie wil verlaten, doet dat niet via een ontslagaanvraag maar moet een dienstverbreking aanvragen. In dit geval is er geen mogelijkheid tot heropname. Wel kan je na 12 maanden opnieuw solliciteren via de externe werving, als je nog voldoet aan de voorwaarden (o.a. leeftijd, fysiek, medisch, …).

 

Rendementsperiode van de vorming

 

De rendementsperiode als gevolg van een vorming is voornamelijk van toepassing op de officieren geworven via de KMS en op de officieren van het hulpkader. Ze geldt echter ook voor elke militair, ongeacht de personeelscategorie, die op kosten van Defensie en binnen een periode van 2 jaar één of meerdere vormingen heeft gevolgd voor minstens 5.000€ of waarbij een diploma of getuigschrift van hoger of gelijkgesteld onderwijs behaald wordt.

 

De rendementsperiode is in het algemeen gelijk aan anderhalve keer de duur van de vorming die de militair volgde op kosten van Defensie. De exact te presteren rendementsperiode gelinkt aan de vormingsduur vind je terug in de wet.

 

De militair die ontslag aanvraagt binnen de rendementsperiode van de vorming, kan verplicht worden de ontvangen wedden en de vormingskost gedeeltelijk terug te betalen.

 

Een simulatie van de terugbetalingskosten kan men aanvragen aan de cel Synthese van de sectie HRB-Car (e-mail: mailto:DGHR-HRB-Car@mil.be). De betrokken militair kan een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van terugbetaling aanvragen wegens uitzonderlijke sociale redenen.

 

Een concreet voorbeeld laat zien hoe de berekening van de rendementsperiode in zijn werk gaat:

ScreenShotNL

Een officier heeft 4 jaar aan de KMS gestudeerd en vervolgens 2 jaar in een eenheid gediend. Hierna volgt een jaar vorming op kosten van Defensie en aansluitend opnieuw 2 jaar dienst in een eenheid, gevolgd door 1 jaar TAPA (Tijdelijke Ambtsontheffing wegens Persoonlijke Aangelegenheden) met, na terugkeer, opnieuw 2 jaar dienst in de eenheid. Vervolgens vraagt de officier ontslag. Betrokkene moet in totaal 8 jaar rendement presteren waarvan slechts 6 jaar is volbracht. Het ontslag zal toegestaan worden, want aan de voorwaarde van meer dan drie jaar werkelijke dienst na de basisvorming, is voldaan. Betrokkene moet wel een deel van de wedden en vormingskosten terugbetalen omdat de vereiste rendementsperiode van de vormingen niet volbracht is.

De heropname

 

Elke beroepsmilitair die ontslag op aanvraag verkreeg, kan via een brief aan de MOD of via een Mod B een aanvraag tot heropname indienen.

Opgelet, als je de kosten van je vorming (gedeeltelijk) moet terugbetalen, dan zal een heropname in actieve dienst deze terugbetaling niet opschorten.

 

Momenteel worden de regels voor een heropname veranderd (G1, Art 53) zodat de mogelijkheid tot heropname in het actief kader afhangt van het aantal dienstjaren van de militair.

  • Een heropname kan tot hoogstens EEN jaar na ontslag op aanvraag wanneer betrokkene na de basisvorming minder dan EEN jaar werkelijke dienst gepresteerd heeft.
  • Dat wordt opgetrokken tot TWEE jaar na het ontslag op aanvraag voor wie na de basisvorming tussen EEN en TWEE jaar werkelijke dienst gepresteerd heeft.
  • Wie na de basisvorming minstens twee jaar werkelijke dienst heeft, kan toestemming tot heropname in het actief kader aanvragen tot ten hoogste DRIE jaar na ontslag op aanvraag.

Vergeet niet dat een heropname geweigerd kan worden. De militair heeft het recht om een heropname aan te vragen, binnen de geldende termijnen, maar Defensie is niet verplicht hierop in te gaan.

Conclusie

 

Informeer je goed bij je lokale personeelsbeheerder als je Defensie wil verlaten. Vraag na of de kans bestaat dat je een gedeelte van je vorming moet terugbetalen, wat de voorwaarden zijn en hoe je eventueel een heropname kan aanvragen.

 

Ben je BDL-militair of behoor je tot het hulpkader dan is je dienstverbreking definitief. Je kan geen gebruik maken van de heropname. Het moment van je aanvraag kan bovendien een invloed hebben op de begeleidingsmaatregelen waarvan je kan genieten. Je kan 12 maanden later wel opnieuw solliciteren als je nog aan de selectievoorwaarden voldoet.

De HR-uitdaging
De HR-uitdaging
Het burgerpersoneel
Het burgerpersoneel
Waarden in een stripverhaal
Waarden in een stripverhaal