Valorisatie van de functie onderrichter: een stand van zaken

Anouk LEPINOY

In de Flash Defensie 2021-02 werden verschillende initiatieven voor opwaardering van het defensiepersoneel aangekondigd. Het valoriseren van de functie van onderrichter is er één van. Het is van vitaal belang om de opleidingen binnen Defensie ook in de toekomst te verzekeren.

People our priority

Binnen de divisie competentieontwikkeling van DG HR, HRC, focussen we op de opleiding en de motivatie van de onderrichters. Om kwalitatieve vormingen te garanderen, moeten de onderrichters over de nodige middelen, vorming en competenties beschikken. Op dit vlak zijn al een aantal initiatieven lopende, zoals de invoering van het charter van de instructeur of het voorzien in coaching en methodologische ondersteuning.

Hierbij moet de rol van de onderrichter de nodige erkenning krijgen. Zij staan immers in voor de vorming en ontwikkeling van onze toekomstige medewerkers en leiders. Deze erkenning kan zich uiten op verschillende manieren, door een financiële toelage, het dragen van een badge of het leveren van de nodige uitrusting.

HRC streeft ernaar om, samen met de materiaalbeheerders van DG MR, de nodige middelen zoals laptops en nieuwe uitrusting, in prioriteit te verdelen naar de leerlingen en onderrichters, na de operationele eenheden. Ook een korpscommandant kan de nodige prioriteit geven aan onderrichters bij het toewijzen van logement, het toestaan van werken op afstand of het volgen van bepaalde vormingen.

Pedagogisch management

De ondersectie Pedagogisch Management van HRC zorgt voor de ondersteuning van de onderrichter. Ze verwezenlijkt dit door onder andere in coaching te voorzien voor de actoren van de vorming en door professionele ontwikkeling en methodologische expertise aan te bieden. Dit doet ze in samenwerking met de cellen die in de scholen instaan voor Methodologie en Didactiek.

Charter van de instructeur

In januari 2021 werd het charter van de instructeur herzien en gepubliceerd. Het beschrijft enerzijds het engagement van het vormingsorganisme ten opzichte van de onderrichters en anderzijds dat van de onderrichters bij de uitvoering van hun opdracht. Het heeft als doel samenhorigheid en een pedagogisch netwerk te creëren en gemeenschappelijke regels en gedeelde waarden te definiëren.

Badge onderrichter

De vraag naar een onderscheidingsteken specifiek voor de onderrichter werd eveneens in januari 2021 aanvaard door de CHOD. De voorwaarden voor het dragen en de vorm ervan moeten nog verder ontwikkeld worden. Hoe dit onderscheidingsteken eruit zal zien, zullen de onderrichters zelf bepalen. Er komt een wedstrijd voor het ontwerp van het onderscheidingsteken. Het beste ontwerp wint een prijs van ongeveer 150 euro.

Onderrichterstoelage

DG HR werkt aan een concept voor het toekennen van een toelage voor onderrichters. Hierbij zullen de stakeholders geraadpleegd worden. Zowel op reglementair als op beheersvlak is er nog werk aan de winkel. Zo moeten de exacte voorwaarden voor het toekennen van de toelage nog vastgelegd worden. We kunnen jullie wel al vertellen dat deze opdracht een prioriteit is, zoals vermeld in het POP-plan van onze minister.

Andere pistes

In het kader van het dossier valorisatie worden ook andere pistes bekeken, zoals extra punten voor het bevorderingsdossier van een onderrichter, prioriteit bij een toekomstige mutatie of het verloop van de aflossing en aanduiding van onderrichters. Sommige pistes zijn gemakkelijker te realiseren, andere vragen wat meer geduld.

Binnen Defensie is wat de valorisatie van onderrichters betreft zeker al een stap in de goede richting gezet. Het is dan ook de bedoeling om op de ingeslagen weg verder te gaan.

HRM@Defence wave 3
HRM@Defence wave 3
Nieuwe overeenkomst verzekeringen
Nieuwe overeenkomst verzekeringen
Aanwervingen Rosetta
Aanwervingen Rosetta
Ethisch leiderschap
Ethisch leiderschap
Emma en Lucas
Emma en Lucas