De reserve slaat een nieuwe weg in

Piotr GORECKI

Het wervingsjaar 2019 luidde een nieuw tijdperk in voor de Reserve. Het aantal en het type toegankelijke functies werd uitgebreid. De toegangsvoorwaarden en de regels voor de aanwerving werden versoepeld en een gediversifieerde werkregeling moet beter tegemoetkomen aan de behoeften van de reservisten en van Defensie.

Een waaier aan functies

Defensie heeft een grotere behoefte aan een doeltreffende en geëngageerde Reserve, zowel voor haar kernactiviteiten als voor de ondersteunende taken. Door het aantal en het type opengestelde functies uit te breiden, vergroot het rekruteringspotentieel van de Reserve aanzienlijk. Dat versterkt haar functie als schakel tussen de maatschappij en de militaire wereld. Het biedt ook een extra oplossing voor de personeelsbehoeften van Defensie.

De opengestelde functies zijn geconcentreerd rond 2 assen:

Gespecialiseerde functies
Hiervoor zoeken we specifieke profielen, meestal maar niet altijd, gekoppeld aan welbepaalde diploma’s die niet of onvoldoende aanwezig zijn binnen Defensie. Klassieke voorbeelden zijn artsen, veiligheidsadviseurs, communicatiespecialisten, maar ook cyberspecialisten of specialisten op het vlak van “influence operations”.

Niet-gespecialiseerde functies
In dit kader worden zowel operationele als ondersteunende functies opengesteld, op basis van een bepaald niveau van vorming. Het gaat namelijk om generieke functies waarvoor geen specifiek diploma vereist is, zoals verbindingsofficier of chauffeur zware voertuigen. Voor sommige functies kunnen bijkomende brevetten of kwalificaties gevraagd worden, zoals een EHBO-attest, een rijbewijs met ADR-attest, ….

Om bepaalde functies correct te kunnen uitoefenen, kan een bijkomende training nodig zijn. Zo is deelname aan meerdere oefeningen per jaar noodzakelijk om een operationele functie te kunnen bekleden. Dit zal het geval zijn voor functies in de compagnieën operationele reserve, opgericht en ingezet binnen de maneuverbataljons.

In de ondersteunende functies worden de reservisten na een beperkte vorming “on the job” ingezet. Op die manier kunnen ze onmiddellijk bijdragen aan de goede werking van de eenheid.

Net als de actieve militair kan de reservist bij Defensie gedurende zijn loopbaan meerdere functies uitoefenen en mutatie vragen naar een andere eenheid. Een reservemilitair geworven voor een operationele functie kan bijvoorbeeld evolueren naar een gespecialiseerde functie in zijn burgervakgebied en ten slotte in een administratieve ondersteunende functie terechtkomen.

Het vergroten van de rekruteringsvijver

Om de Reserve als een volwaardige aanvulling van de actieve militairen te kunnen inzetten, stijgt het aantal aangeboden vacatures gevoelig, tot ongeveer 400 vacatures per jaar sinds 2019. Om voldoende mensen aan te trekken, was het noodzakelijk om de toelatingsvoorwaarden en wervingsmogelijkheden te versoepelen.

Daarom zijn de leeftijdsvoorwaarden versoepeld:

  • voor officieren en onderofficieren: op 31 december van het jaar van inlijving de leeftijd van 50 jaar niet bereikt hebben;
  • voor vrijwilligers: op 31 december van het jaar van inlijving de leeftijd van 35 jaar niet bereikt hebben.

De klassieke rekruteringsvijver is niet langer beperkt tot personen met een vaste job en werd dus uitgebreid. Hierdoor ontstaat een gedeeltelijke overlapping met de doelgroepen voor het actief kader, wat uiteindelijk de bedoeling is. Zo versterken we het beeld van de Reserve als ‘brug’ tussen burgers en militairen. We onderscheiden voortaan 4 wervingsmogelijkheden:

Klassieke werving
Dit is de reservemilitair zoals we hem tot voor kort kenden. Hij presteert doorheen het jaar een aantal wederoproepingsdagen, afhankelijk van zijn beschikbaarheid en in samenspraak met zijn eenheid. Flexibiliteit is hier het sleutelwoord, zowel voor het individu als voor onze organisatie. Deze werving richt zich vooral op mensen met een vaste job die Defensie tijdelijk komen versterken.

De student
Vanaf de leeftijd van 18 jaar kunnen studenten aan de slag in de Reserve. Hun vormingstraject en hun prestaties in de Reserve vinden plaats gedurende de schoolvakanties. Het gaat net als bij de klassieke werving om een deeltijdse tewerkstelling met, in dit geval, een beperktere flexibiliteit. Het vormt een aantrekkelijk alternatief voor de gewone vakantiejob en geeft jongeren de kans kennis te maken met de organisatie, vooraleer te beslissen over hun toekomstige job. Na het afstuderen, bestaat de mogelijkheid om een vrijwillige encadreringsprestatie (VEP) uit te voeren en zo een eerste echte werkervaring op te doen.

“Civ in Ops”
Deze benaming gebruiken we voor het burgerpersoneel van Defensie dat toetreedt tot de Reserve om operationele opdrachten te vervullen.

De VEP (vrijwillige encadreringsprestatie)
De militair van het actief kader die de pensioensleeftijd bereikt, heeft de mogelijkheid om over te gaan naar het reservekader en een VEP uit te voeren op basis van een jaarlijkse oproep. De VEP moet niet noodzakelijk onmiddellijk aansluiten op het pensioen. Ze moet ook niet per se op de huidige post uitgevoerd worden. Het kan ook dichter bij huis, bijvoorbeeld in een ondersteunende functie zoals Infra, CIS, Bureel contracten, professionele wacht, Bureel S1/S4, ….

De “directe VEP”
We werven voortaan ook reservemilitairen voor een “directe VEP”. Bij dit type werving worden reservemilitairen voltijds tewerkgesteld bij Defensie. Na hun opleiding, die ze in één stuk afwerken, gaan ze voor één jaar bij ons aan de slag onder de vorm van een VEP. Deze VEP-periode is hernieuwbaar. Defensie richt zich hierbij op werkzoekenden en op wie nog onzeker is over zijn jobkeuze. Op deze manier worden ze aangemoedigd om te kiezen voor een voltijdse loopbaan bij Defensie. Via externe werving kunnen ze de stap zetten naar het actief kader of kiezen voor een job als burger bij Defensie.

Het aanspreken van een meer divers publiek vraagt een ruimer aanbod aan mogelijke tewerkstellingsregimes. Werkzoekenden, en wie “in between jobs” zit, zijn eerder geïnteresseerd in een voltijdse job. Die mag hen, zolang zij niet 100% overtuigd zijn, niet te stevig vastpinnen maar moet voldoende ruimte laten voor een snelle carrièrewending. Studenten zijn alleen tijdens vakantieperiodes beschikbaar. Wie al een voltijdse baan heeft, zoekt maximale flexibiliteit om een compromis te kunnen sluiten met de werkgever. Voor hen zijn parttime prestaties gebaseerd op wederoproepingsdagen ideaal. Wie denkt over kwalificaties te beschikken die voor Defensie nuttig kunnen zijn, kan bovendien los van de vacatures die we publiceren ook spontaan solliciteren door een cv over te maken aan de Nationale Directie van de Reserve (HRB-DNR).

Een troef voor Defensie

De kracht van de Reserve ligt in haar flexibiliteit, zowel wat de uitgebreide waaier aan profielen betreft als op het vlak van inzetmogelijkheden. Ze zal zorgen voor een extra ondersteuning van de actieve militairen, waardoor het dalende personeelsbestand voor een deel opgevangen kan worden. De Reserve slaat bovendien een brug tussen de burgermaatschappij en Defensie. Dankzij een gemoderniseerde Reserve vergroot onze organisatie haar zichtbaarheid op de arbeidsmarkt en daarmee haar wervingspotentieel. Ook dat komt op termijn ieder van ons ten goede.

Flexibele dienstontheffing
Flexibele dienstontheffing
Gezinsgerelateerd verlof
Gezinsgerelateerd verlof
Doorstroming BDL-militairen
Doorstroming BDL-militairen
Ideale leiderschapsstijl
Ideale leiderschapsstijl
Waarden in een strip
Waarden in een strip