Waarom de professionele wacht reactiveren?

Bruno VAN DE GUCHT

Eind 2019 werd beslist het systeem van de professionele wacht te reactiveren in een twaalftal kwartieren waar de veiligheid en bescherming tot dan toe werd gewaarborgd door een organieke wacht. Het betreft de kwartieren van Bevekom, Flawinne, Brasschaat, Spa, Amay, Kleine-Brogel, Florennes, Marche-en-Famenne, Leopoldsburg, Tielen en Grobbendonk. In het licht van de outsourcing-projecten om de wacht van bepaalde kwartieren toe te vertrouwen aan diensten extern aan Defensie, kan deze beslissing tegenstrijdig lijken, maar dit is allesbehalve het geval.

De komende jaren zal de wacht van de militaire kwartieren progressief worden geoutsourcet aan een privéfirma. Dit proces wordt gespreid in de tijd om de verschillende overheidsopdrachten te kunnen afronden. In afwachting van de volledige overname van de beveiliging van de kwartieren door privébedrijven, moet de wacht verzekerd blijven. Het aantal militairen toegewezen aan de wacht zal uiteraard dalen naarmate de outsourcing van de wacht concrete vormen aanneemt. Van zodra de datum van de invoering van de outsourcing in een specifiek kwartier gekend is, zal DG HR de normale procedure toepassen. In samenwerking met de eenheden zal een enquête georganiseerd worden om de desiderata van al het betrokken personeel te verzamelen en zo de mutatieplanning voor dit personeel zo goed mogelijk te kunnen organiseren.

Organieke wacht vs. professionele wacht

In de professionele wacht wordt het personeel exclusief ingezet voor de bewaking en de beveiliging van een kwartier. In tegenstelling tot de professionele wacht oefent het personeel van de organieke wacht op de OT van de eenheid een functie uit die geen verband houdt met de wacht, terwijl het toch af en toe de wacht verzekert. De organieke wacht heeft hierdoor een niet te verwaarlozen invloed op de beschikbaarheid van het eigen personeel van de eenheid voor de uitvoering van zijn dagelijkse taken en vereist inspanningen wat de organisatie in de eenheid betreft. Door het organieke personeel te ontlasten van zijn wachtrol zal de last verminderen die op de eenheden weegt.

Militairen in de professionele wacht, over wie gaat het eigenlijk?

De professionele wacht bestaat hoofdzakelijk uit onderofficieren en vrijwilligers geaffecteerd in de functies van hoofd van de bewaking, waker of waker-hondenmeester.

In de praktijk loopt het wachtpersoneel om de vier dagen één keer wacht gedurende 24h. Buiten de wachtprestaties is het personeel van de professionele wacht met rust of thuis in stand-by. Het personeel presteert zo maximum 1618 uren per jaar. Deze uren omvatten zowel de wachtprestaties als de trainingsperiodes nodig om de noodzakelijke kwalificaties te behouden. De normale duur van de prestaties is vastgelegd op gemiddeld 38 uren per week. In de eenheden wordt de planning van de wachtprestaties opgesteld rekening houdende met deze twee parameters. Moet een persoon in de loop van een jaar meer prestaties uitvoeren, zal dit teveel aan uren in mindering gebracht worden van het quota te presteren uren in het daaropvolgende jaar. Of het kan omgezet worden in flexibele dienstontheffingen. Aan deze werkregeling worden eveneens een forfaitaire toelage en vergoedingen voor weekendprestaties toegevoegd.

Ik ben geïnteresseerd in de professionele wacht, wat moet ik doen?

Defensie wil de professionele wacht zo snel mogelijk reactiveren. Er bestaan momenteel drie mogelijkheden om er deel van uit te maken.

De VEP

De militair die na zijn pensioen een Vrijwillige Encadreringsprestatie (VEP) wil uitvoeren, is niet verplicht op zijn huidige post, of zelfs in zijn huidige kwartier, te blijven. Zo kan hij vragen zijn VEP uit te voeren op een post van de professionele wacht in zijn huidige kwartier of in een militair kwartier dichter bij zijn woonplaats.

De catalogus van de nationale oproepen op het intranet

DG HR heeft eerder dit jaar een oproep verspreid voor een reeks posten in de professionele wacht waarvoor je als militair (met uitzondering van de kandidaten) kan solliciteren. Voor die oproep mikken we op een inplaatsstelling tegen midden 2020. Deze inplaatsstelling zal in eerste instantie gebeuren in de eerder vermelde 11 kwartieren. Daarna zullen de oproepen voor de professionele wacht voor het hele grondgebied gelden. De oproepen bevatten alle inlichtingen over het gewenste profiel, de vereiste competenties en de beschikbare plaatsen. Om tot een optimale inplaatsstelling van het personeel in de professionele wacht te komen, zal een team beheerders van DG HR een globale analyse maken van de ingediende kandidaturen. Deze analyse zal leiden tot een mutatieplan van de professionele wacht parallel met het jaarlijkse mutatieplan.

Optimalisatie van het menselijk kapitaal

In afwachting van de volledige outsourcing van de wacht van onze kwartieren, ligt de beslissing om de professionele wacht te reactiveren in lijn met een reeks maatregelen genomen door Defensie om de beschikbaarheid van het personeel te optimaliseren voor de training en de uitvoering van de operationele opdrachten ten voordele van de eenheden.

Instruction & Training Facility
Instruction & Training Facility
Internationale uitwisseling KMS
Internationale uitwisseling KMS
Transformationele leiders
Transformationele leiders
Emma en Lucas
Emma en Lucas