Overgang van militairen naar de Directie Beveiliging (DAB) binnen de Federale Politie

Artikel: Gérald Finet - Foto's: DG-HR, DG-Com

Eind december 2015 besliste de regering om bepaalde diensten en veiligheidskorpsen samen te voegen onder het gezag van de Algemene directie bestuurlijke politie van de Federale Politie (Fed Pol) door een nieuwe Directie Beveiliging (DAB) op te richten.

De veiligheidsopdrachten van DAB:

 • politionele taken voor de hoven en rechtbanken (huidige opdracht van het veiligheidskorps van de FOD Justitie);
 • beveiliging van de infrastructuur van de internationale luchthaven van Zaventem;
 • beveiliging van de nucleaire sites;
 • beveiliging van de gebouwen van de SHAPE;
 • beveiliging van de koninklijke paleizen;
 • beveiliging van de kritische gebouwen, zoals de NAVO in Evere, de Europese instellingen, de nationale en internationale autoriteiten, de ambassades, …;
 • gerichte versterking van de politie;
 • protocollaire escortes.
Met welk personeel?

De DAB zal op termijn 1.660 personeelsleden tellen. De meerderheid van de toekomstige beveiligingsagenten en -assistenten zal worden gerekruteerd via een georganiseerde overgang. Het betreft hoofdzakelijk personeel van Defensie, Justitie, de Civiele Bescherming en de Brussels Airport Company (BAC). Een externe burgerwerving zal het kader aanvullen volgens een procedure die vergelijkbaar is met de externe werving van de politie-inspecteurs.
Voor de overgang vanuit Defensie zijn, vanaf 2018, 150 posten per jaar voorbehouden aan vrijwilligers. Deze 150 posten zullen in de eerste plaats opengesteld worden voor de BDL-vrijwilligers die zich in de voorwaarden bevinden voor een eindeloopbaanperiode en die een aanvraag indienen vanaf het begin van hun zesde jaar dienstneming en daarna voor de beroepsvrijwilligers die meer dan 20 jaar actieve dienstanciënniteit hebben.
De militairen worden aangeworven als beveiligingsagent van politie, om alle bovenvermelde opdrachten uit te voeren. In eerste instantie zullen de ex-militairen hoofdzakelijk worden ingezet voor de beveiliging van de nucleaire sites en de gevoelige punten die reeds deel uitmaakten van de OVG-opdrachten.

Het overgangsproject van de militairen startte in november 2017 met een informatiecampagne onder de gezamenlijke leiding van de dienst Externe Mobiliteit van de DG HR en de wervings- en vormingsdiensten van de Federale Politie. Er werden zes informatiesessies georganiseerd in de federale scholen van de Federale Politie en ook te Brussel (Etterbeek) op de site waar de toekomstige staf van de DAB zich zal installeren. Aangezien de eerste BDL-vrijwilligers zich pas ten vroegste vanaf 2019 in hun eindeloopbaanperiode zullen bevinden, komen ze nog niet in aanmerking voor een overgang in 2018.
De eerste plaatsen voor DAB waren daarom exclusief voorbehouden aan de beroepsvrijwilligers.

De Fed Pol heeft een specifieke website ontwikkeld: https://www.ikbeveilig.be/, evenals Defensie: https://mil.be/nl/pagina/publieke-sector-directie-beveiliging-van-de-federale-politie-dab-wat-dab. Geïnteresseerde militairen vinden er alle nodige inlichtingen rond de doelgroep, het indienen van een kandidatuur, de selectie, de basisvorming van zes maanden en de overgangsvoorwaarden van het militaire statuut naar dat van beveiligingsagent van de politie. Deze inlichtingen zijn ook te raadplegen via je smartphone.

Kandidatuur

Een eerste oproep tot kandidaten startte begin 2018 via het intranet van de DG HR en beoogt een eerste inlijving, na selectie door de Fed Pol, begin mei en begin juni. Andere oproepen zullen snel volgen met het oog op meerdere opeenvolgende inlijvingsgolven. De tweede oproep zal opnieuw exclusief voorbehouden zijn voor de beroepsvrijwilligers en plant de inlijvingen in de loop van het laatste kwartaal van 2018. De derde oproep zal de eerste gemengde oproep zijn en zal openstaan voor zowel BDL-vrijwilligers, die voorrang hebben, als de beroepsvrijwilligers. Die inlijvingen zijn gepland tussen maart en juni 2019. Elke oproep wordt voorafgegaan door een nieuwe informatiecampagne.

Een kandidatuur voor een overgang naar de DAB moet eerst worden goedgekeurd door de personeelsbeheerders van de DG HR. Als de kandidaat slaagt voor de selectieproeven van de Federale Politie en als het jaarlijkse quota van 150 overgegane militairen nog niet is bereikt, zal hij eerst een basisvorming van ongeveer zes maanden volgen in een van de vier federale scholen van de politie (Antwerpen, Gent, Jumet of Vottem). De inlijving bij de Fed Pol valt samen met het begin van de basisvorming. De eerste affectatie binnen een dienst van de DAB vindt plaats na het slagen voor de basisvorming, afhankelijk van de voornaamste behoeften bij de Fed Pol en rekening houdende met de wensen van de kandidaten.

Terugkeer naar Defensie mogelijk na de overgang?

Het verlies van de hoedanigheid van militair door overgang gebeurt op het moment van de inlijving. Maar een terugkeer naar Defensie blijft steeds mogelijk gedurende het eerste jaar dat volgt op de overgangsdatum, met andere woorden na zes maanden in geval van mislukken voor de basisvorming of op eenvoudig verzoek van de kandidaat die de ervaring niet wilt verderzetten. Hij wordt dus opnieuw opgenomen in de getalsterkte met de dienst- en geldelijke anciënniteit die hij zou gehad hebben indien hij niet zou zijn overgegaan. De BDL-militair zal, onmiddellijk na zijn terugkeer bij Defensie, worden opgevangen om een programma voor de professionele heroriëntering te starten. De duur en de inhoud van dit programma variëren naar gelang zijn anciënniteit. Zijn dienstneming eindigt zodra hij een nieuwe betrekking buiten Defensie heeft gevonden of ten laatste op het einde van zijn programma voor de professionele heroriëntering.

Het project, dat bijdraagt aan het verjongingsbeleid van Defensie, geeft de volgende voordelen voor de militair die kandidaat is:

 • verdeling van de posten binnen de DAB over het gehele nationale grondgebied;
 • ingekorte en vereenvoudigde selectie;
 • basisvorming georganiseerd op vier sites, twee N en twee F, verdeeld over Vlaanderen en Wallonië;
 • aantrekkelijk geldelijk statuut, in het bijzonder voor hen die een post zullen bezetten in het 24/7-stelsel (bv.: nucleaire sites);
 • normale wekelijkse arbeidsregeling of in een ploegenstelsel;
 • mogelijkheid tot, twee jaar na de benoeming in het statuut van beveiligingsagent, sociale promotie op aanvraag (zonder quota die het aantal open plaatsen beperken) naar het basiskader Fed Pol – Niv C – politie-inspecteur;
 • een volledige loopbaan binnen de Federale Politie tot aan het pensioen.

Meer dan zestig beroepsvrijwilligers hebben al gereageerd op de eerste oproep. Op het moment dat je dit artikel leest, is de tweede oproep al van start gegaan. Aarzel niet de websites van de Federale Politie en van Defensie te raadplegen als je interesse hebt of neem contact op met de dienst Externe Mobiliteit voor meer inlichtingen.

POC: DGHR-TF-MOB-EXT@mil.be