« Land Component Commander’s Intent 2017 »

Artikel : Comopsland – Foto's : Comopsland, Daniel Orban

Als Commandant van de Landcomponent (LCC) vind ik het noodzakelijk dat ik bij het begin van mijn mandaat richting geef en mijn intenties voor de toekomst duidelijk maak. Het feit dat we een bijzonder moeilijke periode beleven als organisatie waarbij er fundamentele beslissingen zullen en moeten genomen worden voor de Landcomponent, maakt het kenbaar maken van mijn intenties nog dwingender. Deze intenties zullen mijn leidraad zijn tijdens mijn commandoperiode en zullen op geregelde tijdstippen geëvalueerd worden.
Ik zie mijn opdracht als LCC tweeledig, enerzijds vlekkeloos de toegewezen opdrachten uitvoeren en anderzijds gelijktijdig de Landcomponent klaar maken voor de toekomst.

Ambities bijstellen, de toekomst bouwen en attractief zijn als Defensie

Deze “Toekomst Bouwen” behelst zowel de opleidingscapaciteit voor nieuwe militairen vergroten, de in de Strategische Visie geplande materieelvernieuwing uitvoeren als de nodige sourcingprojecten activeren in functie van de op pensioen vertrekkende militairen. Ik ben ervan overtuigd dat dit alles alleen kan gerealiseerd worden door een Landcomponent die een positief en constructief imago opgebouwd heeft. Immers, alleen door attractief te zijn en via een positief project kunnen we bovenstaande opdrachten tot een goed einde brengen. De twee grote projecten die hierbij leidend zullen zijn is het creëren van het Special Operations Commando (SOCOM) en de uitbouw, voor de gemotoriseerde capaciteit, van het strategisch partnerschap met Frankrijk.

Ambities bijstellen

De ambitie van Defensie is duidelijk omschreven in de Strategische Visie. Een realistisch plan om dit doel te bereiken moet echter vertrekken van de concrete situatie binnen onze organisatie. Daarom zal ik in een eerste tijd bewust de operationele output van de Landcomponent tijdelijk beperken. Dit wordt ons opgelegd door de huidige personeelssituatie. Van de 12660 voorziene militairen zijn vandaag slechts een goede 10500 aanwezig.

De Toekomst Bouwen

Vervolgens wens ik de personeelscapaciteit, vrijgekomen door de bewuste beperking van de operationele output, te gebruiken om de “toekomst te bouwen”. Dit betekent in prioriteitsvolgorde:

1. Het versterken van de vorming

a.  Basisvorming: hier is het mijn overtuiging dat een lokaal verankerde basisopleiding noodzakelijk is. Dergelijke lokale verankering komt ook het meest tegemoet aan de basisvereiste van verhoogde attractiviteit.

 

b.  Voor een groot deel van de kadervorming kunnen de huidige oplossingen blijven bestaan zoals ze zijn. Voorwaarde is dat we samen naar oplossingen zoeken die de minste (sociale) impact hebben op het personeel en de instructeurs. Er moet tevens op gelet worden dat we “geïntegreerd” naar deze vormingen kijken om alle doublures tijdens de opleiding te vermijden.

 

c.  Enigszins contra-intuïtief moeten we zeker zijn dat we initieel voldoende kaders van officieren en onderofficieren genereren. Daarnaast is het echter zeer belangrijk dat er ook zichtbaar gerekruteerd wordt in basisfuncties. Een voldoende rekrutering aan de basis zal immers opnieuw doorstroming naar een andere functie mogelijk maken. Dit is essentieel om het personeel een perspectief te geven en de vele meer gespecialiseerde functies (Special Operations operator, ontmijner, constructie, voertuighersteller, …) in de toekomst te kunnen blijven invullen.

2.  Het realiseren van de investeringsprogramma’s binnen deze legislatuur

a.  Van de 9,2 miljard € + 200 miljoen € investeringen binnen de strategische visie zijn er in totaal 2,594 miljard € investeringen die rechtstreeks de Landcomponent ten goede komen. Hiervan moeten 1,72 miljard € investeringen volgens de Strategische Visie in deze legislatuur met een contract vastgelegd worden. Dit laat toe de leveringen tijdig, als het huidige materieel einde leven is, te laten gebeuren in het volgende decennium.

 

b.  De uitvoering van dit strategische plan is van vitaal belang voor de Landcomponent. Voor de dagelijkse ondersteuning gaat mijn prioriteit naar individuele uitrusting, munitie en operationele voertuigen.

3.  Het uitvoeren van de sourcingprojecten

a.  Het globale ambitieniveau van de Landcomponent 2030, met een sterkte van 9858 militairen, is vergelijkbaar met het theoretisch ambitieniveau van vandaag. Dit is alleen mogelijk als in de toekomst vele ondersteunende functies, die vandaag nog bezet zijn door oudere militairen, via andere oplossingen ingevuld worden. Binnen een kleiner wordende Defensie, die gericht is op haar kerntaken, wordt daarom gekozen in de Strategische Visie voor sourcingoplossingen.

 

b.  De timing van het geheel is natuurlijk gebonden aan de uitkomst van het pensioen- en kwartierdossier. Maar de huidige leeftijdspiramide is overduidelijk. Op een bepaalde dag zullen de sourcingoplossingen moeten gerealiseerd worden.

Een attractieve Defensie

Het derde luik en hoeksteen van onze aanpak voor de komende jaren is verhogen van de attractiviteit van ons beroep en Defensie in zijn geheel. Dit is van levensbelang en dus de allerhoogste prioriteit. Dit is ook coherent met het belangrijkste strategisch objectief van de Chef Defensie, namelijk het verhogen van het maatschappelijk draagvlak voor Defensie. Het zal een aanpak vergen die zowel een breed spectrum aan maatregelen vergt, een aangepaste positieve constructieve “Can do” mentaliteit als een bereidheid om meer en zichtbaar deel te nemen aan het maatschappelijk debat wat betreft Defensie en de Landcomponent. Hieronder herneem ik enkele mogelijke maatregelen waarvoor ik zelf zal pleiten.

a.  Lokale verankering is een eerste structureel element waarop moet ingezet worden. Het lokaal kunnen aanbieden van een carrière (van basisvorming tot het einde) in een maximum aantal beroepen is een zeer attractief perspectief dat we verder moeten uitwerken.

 

b.  Het Statuut Beperkte Duur (BDL) in zijn huidige vorm is een onafgewerkt product. Allereerst moet daarom nog meer ingezet worden op het uitleggen van het concept en een nog actiever en zichtbaarder outplacementbeleid. BDL is nu een goede (theoretische) tool vanuit het oogpunt van de werkgever. Het geeft flexibiliteit in planning. Het moet een stuk interessanter en duidelijker gemaakt worden vanuit het oogpunt van de werknemer als we het willen laten werken.

 

c.  Het omschakelen van een negatieve spiraal naar een positieve trend gebeurt met kleine, soms symbolische, stappen. Hier kan gedacht worden aan voordelen in natura, het sneller verbeteren of vernieuwen van bestaande infrastructuur en het verder uitbreiden van de voordelen aangeboden door de sociale dienst van Defensie (CDSCA). Onder het motto ‘If you take care of the people, the people will take care of your business’ dienen initiatieven om het personeel te erkennen, te motiveren en te betrekken bij onze en jullie organisatie onze extra aandacht.

 

d.  Administratieve vereenvoudiging: Een modernere aanpak, via gebruik van de mogelijkheden die de informatiemaatschappij ons biedt, kan hier een eerste verbetering brengen. Iedereen, individueel, via smartphone toegang geven voor het uitvoeren van administratieve handelingen of via applicaties zijn pistes  die moeten onderzocht worden binnen de context van een jong doelpubliek dat wij viseren. Het verder afschaffen van administratieve handelingen zonder meerwaarde is een vergelijkbaar actiepunt.

 

e.  Communicatie: een domein waar we als militair intrinsiek mee worstelen, zal een primordiale plaats innemen. In onze communicatie wil ik focussen op volgende thema’s:

(1)  We Bouwen de Toekomst. Een Landcomponent aangepast aan de noden en de kenmerken van de informatiemaatschappij van de 21ste eeuw. We bouwen die toekomst op basis van de 2 projecten SOCOM en gemotoriseerde capaciteit, die voor “Landmachten” wereldwijd, als een benchmark mogen beschouwd worden. Via deze projecten zijn we voortrekkers van Europese defensiesamenwerking en creëren we een model dat toepasbaar is op vele van onze partners. Het is onze overtuiging dat dit de (revolutionaire) weg is die moet ingeslagen worden om een sterke Europese Defensie te bouwen, onontbeerlijk om Belgische en Europese belangen en waarden te verdedigen.

 

(2)  Vandaag heeft de Landcomponent geen probleem van kwaliteit maar van kwantiteit. Ons personeel, vrijwilliger, onderofficier, officier en burger is bijzonder goed opgeleid als we onze kennis, competenties en functioneren internationaal aftoetsen. Hier mogen we terecht fier op zijn. Maar vandaag zijn we met ruim onvoldoende om de ons opgelegde ambities te realiseren.
Onze geallieerden hebben de perceptie dat onze burden sharing te laag is. Dankzij de hoogstaande kwaliteit van onze bijdragen kunnen we deze perceptie ten dele wegnemen. Als we iets doen, is het steeds van topkwaliteit.

 

(3)  Defensie is een afspiegeling van de maatschappij. Er is dus plaats voor iedereen die zich wil inschrijven in de waarden van ons land en Defensie. Bijzondere aandacht gaat naar de plaats van de vrouw en allochtonen binnen onze organisatie.

 

(4)  Soldaat zijn is een leerschool voor het leven. Of je soldaat blijft of niet, het is altijd een meerwaarde voor je latere (professionele) leven. Zelfdiscipline, kunnen organiseren, het werken in groep, het kunnen leiding geven, …zijn allemaal troeven die in elke professionele omgeving een meerwaarde bieden. Deze sociale vaardigheden zijn tevens ook een verrijking voor het persoonlijk leven van eenieder.

 

(5)  De verbondenheid binnen onze organisatie is uniek. Bij Defensie behoort men tot een organisatie die instaat, met inzet van zijn leven, voor de veiligheid van onze samenleving. Dit bijzonder gegeven en het samen leven in moeilijke omstandigheden creëert een bijzondere band tussen mensen. Dit sterke groepsgevoel maakt dat de band tussen mensen binnen Defensie bijzonder sterk is.

Het bouwen van de toekomst is alleen mogelijk als we er allemaal achter staan. Mijn doel is om tegen 2020 de ambities terug te kunnen verhogen. De weg is dus nog lang met vele hindernissen, bijsturingen en tegenslagen. We zullen ze allemaal overwinnen. Ik geloof erin!

Marc THYS, ir
Generaal-majoor
Vleugeladjudant van de Koning
Commandant van de Landcomponent