Kennismakingsdagen 2.0

Artikel : Nordine Nakkach - foto's : Nordine Nakkach, Thierry Matagne

Op 1 en 2 Maart 2017 hebben een 50-tal jongeren deelgenomen aan de kennismakingsdagen (KMD) Onderofficier Manoeuvre. Deze vonden gelijktijdig plaats in Leopoldsburg en Marche-en-Famenne. Gedurende een tweedaagse kennismaking kregen deze jonge aspiranten informatie over hun toekomstige werk en een voorproefje van het opleidingstraject dat hen als kandidaat-militair te wachten staat.

Het project KMD is gestart om het vroegtijdig afhaken bij de jonge onderofficieren zoveel mogelijk terug te dringen. Momenteel wordt de Landcomponent sterk geconfronteerd met het fenomeen waarbij jonge kandidaten onderofficieren zowel gedurende het opleidingstraject als tijdens de rendementsperiode in het prille begin van hun loopbaan Defensie verlaten. De gevolgen hiervan blijven niet uit: er is een tekort aan jonge sectiecommandanten en wie blijft moet te snel doorstromen naar hogere functies. Hierdoor missen ze vaak de ervaring om hun jongere collega’s bij te staan in hun job en als raadgever naar de directe chef te kunnen fungeren. Voor een militaire organisatie is dit nefast.

Op initiatief van de Brigadecommandanten werd er in 2016 naar analogie van de jobdagen vrijwilligers, voor het eerst een “jobdag Onderofficier “manoeuvre” georganiseerd. Op het programma stonden briefings, static shows en uitwisselmomenten met actieve onderofficieren.

Vanuit de Algemene Directie Human Resources (DG HR) – Rekrutering en Selectie kwam in 2016 de vraag om een tweedaagse kennismaking te organiseren. Hierbij zou de nadruk liggen op beleving en informatie over de toekomstige werkvloer. De mosterd voor dit project werd gehaald bij onze noorderburen. Solliciteren voor een functie bij Defensie kan bij de Nederlanders slechts na deelname aan een driedaagse stage met uitsluitingsproeven. Deze aanpak heet praktijkselectie, een formule waarvoor er bij ons geen wettelijke basis bestaat.

Na analyse van wat er al gedaan werd om de kandidaten goed te informeren en de wens van de Algemene Directie Human Resources om meer beleving naar voor te brengen tijdens een jobdag, werden de kennismakingsdagen boven de doopvont gehouden. Een totaal nieuw concept dus. Van bij het begin werd gesteld dat de nadruk niet enkel diende te liggen bij het geven van een realistisch en eerlijk beeld over de functie onderofficier. Vooral het aspect leiderschap moest duidelijk aan bod komen. De kandidaat-onderofficier moet er zich van bewust zijn dat zorg voor mens en materieel essentieel is om een opgelegde opdracht tot een goed einde te brengen. Hij of zij moet oplossingsgericht kunnen werken in vaak moeilijke omstandigheden, doorgaan daar waar anderen stoppen om de soldaten te motiveren het doel te bereiken.

Het programma werd zo opgevat dat deelnemers maximaal de gelegenheid kregen om uit te voeren en vragen te stellen over toekomstige taken en verantwoordelijkheden. Hiervoor werd een beroep gedaan op jonge sectiecommandanten uit de eenheden. Zij kregen elk een groep aspiranten toegewezen waarmee ze gedurende twee dagen het programma uitvoerden. Daarnaast kreeg elke sectie ook een oudere onderofficier toegewezen die erover waakte dat er niet aan selectie werd gedaan en het aspect beleving en informatieverstrekking centraal bleef.

De kandidaten kregen een veelzijdige tweedaagse voorgeschoteld. Het programma bestond uit fysieke proeven, leven ten velde met overnachting in bivak, didactische patrouille op een doelwit, lessen bewapening en nachtzichtapparatuur. Ook werd er gebruik gemaakt van trainingssimulatie middelen. Zo kregen de kandidaten een duidelijker beeld over de taken van een sectiecommandant in een tactisch kader.

De tweedaagse kennismaking eindigde met informatiebriefings over het leven in de Koninklijke School voor Onderofficieren in Saffaanberg en de verdere selectieprocedure. Jongeren die aan deze stage hebben deelgenomen zullen nu verder worden opgevolgd tot hun aankomst in de eenheden in de periode 2019 -2020.

Pas daarna zal duidelijk worden of deze aanpak zijn vruchten zal hebben afgeworpen.

Dylan heeft deelgenomen aan de stage

“De twee dagen waren zeer interessant, heel leerrijk en een aanrader voor iedereen. Hetgeen we hier hebben gedaan tijdens de laatste 2 dagen geeft een idee van wat we zullen moeten doen in het leger. Het is iets totaal anders dan wat je ziet in boekjes. Ik had niet verwacht dat het er zo actief en fysiek aan toe zou gaan. Na deze twee dagen sta ik hier met serieus gespannen benen, maar dat hoort erbij. Het is voor mij heel goed meegevallen en ik hoop dat ik binnenkort een collega kan zijn.”