HRC toont Defensie de weg in tijden van corona

Bruno VERHEIJEN

Naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart, viel het openbare leven in België quasi volledig stil. Ook alle lopende vormingen binnen Defensie werden halsoverkop opgeschort. Terwijl telewerken overal een quasi verplichting werd, schakelde de vormingswereld waar mogelijk over op afstandsleren. Voor de academische vormingen aan de KMS leek dit een evidentie, al was het dat uiteraard niet. Dankzij verschillende lokale initiatieven (1C/1Gr, CBOS, CIBE, KSOO, …) vonden ook minder evidente vormingen, zoals de MIF, hun weg naar deze moderne vorm van onderricht. Voor een aantal “mission essential” vormingen, rijbewijzen bijvoorbeeld, was dit echter niet mogelijk. De strenge coronamaatregelen werden zo snel mogelijk naar een concrete toepasbaarheid voor bepaalde kritieke vormingen vertaald, om onze vrouwen en mannen nog steeds goed voorbereid in operatie te laten vertrekken.

No more business as usual

Parallel aan deze snelle respons op de coronacrisis startte de divisie Competence Development (HRC) van DG HR, in samenwerking met alle vormingsorganismen van zowel DG HR als de componenten, een gecoördineerd planningsproces op om de plots onderbroken vormingen op een gegeven moment op een vlotte manier te kunnen hervatten. Een eerste voorzichtige planning ging nog uit van een “business as usual”-principe. Begin april werd snel duidelijk dat nog gedurende lange tijd een heel aantal preventieve maatregelen zouden blijven gelden. Op basis van gedetailleerde risicoanalyses voor alle fases van het geïntegreerd beheer van de vorming (GBV) en met de hiërarchie van de preventiemaatregelen als leidraad, werden alle facetten van de doorstart van de vormingen minutieus voorbereid.

De vormingsbeheerders en de vormingsorganismen lieten zowel inhoudelijk als organisatorisch niets aan het toeval over. In samenwerking met de lokale preventieadviseurs en de vakorganisaties werd een coherent plan uitgewerkt. Dat werd uiteindelijk door zowel DG HR en de betrokken componenten als door de medische en preventieketen van DG H&WB en COMOPSMED gevalideerd. Het was immers zeer belangrijk om voor alle gelijkaardige vormingen een gezamenlijke set van normen (4m² per leerling in een klaslokaal, 8 à 10 m² per leerling voor het logement, …) te gebruiken. Op lokaal niveau konden de korpscommandanten die naar hun specifieke situatie op het vlak van beschikbare infrastructuur en middelen vertalen.

Dit immense werk is gebundeld tot een geïntegreerd draaiboek voor de vormingen, waarin ook een aantal aanbevelingen op het vlak van afstandsleren, de noodzakelijke bijkomende handelingen in ELM en eventuele statutaire afwijkingen zijn opgenomen. Bepaalde onderdelen van vormingen, zoals bijvoorbeeld CRT – Close Range Techniques, kunnen we gewoon onmogelijk tijdens de lopende statutaire vormingstrajecten op een corona-veilige manier organiseren.

Na de door de Nationale Veiligheidsraad van 24 april aangekondigde algemene werkhervatting vanaf 04 mei, was de vormingswereld tijdig klaar om alle vormingen vanaf 18 mei te herstarten. De door de CHOD gedefinieerde hoofdprioriteiten, rekrutering en vorming, zorgden voor de tijdige levering van alle noodzakelijke collectieve (CBM) en persoonlijke (PBM) beschermingsmiddelen. Dankzij onze grondige voorbereiding waren alle betrokken partijen bereid om de dagelijkse leiding van de volledige commando- en controlestructuur voor het aspect vorming verder aan HRC over te laten. Dankzij de unieke en intense samenwerking tussen HRC en alle vormingsorganismen worden er heel wat best practices gedeeld en leiden gemeenschappelijke problemen tot constructieve oplossingen. Dat alles wordt tijdens een tweewekelijkse “Extended Management Board” besproken, beslissingen worden op een vlotte manier gecoördineerd en geïntegreerd.

Hoe gaat het verder?

Nu de opgeschorte vormingen weer succesvol zijn opgestart, bereiden we ons voor op de vormingen van al wie vanaf eind augustus wordt ingelijfd. De aanpak van deze hele vormingsopdracht staat in het teken van de basisvorming van de nieuwe onderofficieren die voor het eerst volgens nieuwe geoptimaliseerde leerplannen zal verlopen. Gezien de dubbele rekrutering vanaf 2021 moeten zowel de KSOO als de vakrichting-georiënteerde vormingsorganismen, de vroegere wapenscholen, een zeer strak schema aanhouden.

De corona-beperkingen, vooral de “social distancing” met impact op het gebruik van de infrastructuur (logement, leslokalen, …) en andere middelen, zorgen ervoor dat deze “operatie” alleen kan slagen dankzij een gezamenlijke inspanning van heel Defensie. Zo zal het 600-tal leerlingen van het departement militaire vorming (DMV) van de KSOO bijvoorbeeld over verschillende plateaus (Saffraanberg, Leopoldsburg en Marche-en-Famenne) verspreid worden. Dit kan nooit lukken zonder een doorgedreven steun van onder meer DG MR en de Landcomponent.

Deze coronacrisis heeft HRC en de hele vormingswereld voor vele uitdagingen geplaatst, maar ze zorgt ook voor nieuwe opportuniteiten. De plotse boost van het afstandsleren heeft voor een nieuwe dynamiek met betrekking tot blended learning gezorgd. Dit zal onze vormingswereld de komende jaren blijvend veranderen. De noodzaak aan een intensere samenwerking tussen de verschillende ACOS, DG en COMOPS verplicht ons ook om bestaande werkmethodes en structuren in vraag te stellen.

De eendrachtige inspanning voor het succesvol hervatten van de vormingen moet een motor zijn voor de geleidelijke verdere doorstart van Defensie. Het reeds geleverde werk en de opgebouwde inzichten kunnen als leidraad dienen om ook hiervan een succes te maken.

Rekrutering en selectie in corona
Rekrutering en selectie in corona
De KMS in coronacrisis
De KMS in coronacrisis
DG HR in de JOPG Covid-19
DG HR in de JOPG Covid-19
Dienende leiders
Dienende leiders
Emma en Lucas
Emma en Lucas