Gezinsgerelateerd verlof voor het militaire personeel

Johan DESSART

1Sgt Anne L. en haar partner Sgt Thomas B. vernemen dat de tweelingbroer van Anne en zijn partner betrokken zijn bij een ongeval, waardoor hun twee minderjarige kinderen opvang nodig hebben. Omwille van dit noodgeval, nemen Anne en Thomas hun nichtjes in huis. De ziekenhuisopname van de ouders blijkt van lange duur. Om de kinderen wettelijk te kunnen opvangen, vertrouwt de rechter Anne en Thomas de pleegvoogdij over de kinderen toe, weliswaar zonder overdracht van het ouderlijk gezag. Om deze situatie het hoofd te kunnen bieden, hebben ze elk recht op een opvangverlof van 4 of 6 weken, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Spijtig genoeg overlijden de ouders van de meisjes. Anne en Thomas blijven de kinderen opvangen in afwachting van een beslissing over de voogdij. Om aan de administratieve verplichtingen met betrekking tot de kinderopvang te voldoen, kunnen ze elk ook jaarlijks maximaal 6 dagen pleegzorgverlof krijgen. Gezien de situatie is het zeker dat deze voogdij meer dan 6 maanden zal duren, dus zowel Anne als Thomas zullen ook een 6 weken durend pleegzorgverlof kunnen opnemen.

Vervolgens valt de beslissing betreffende de voogdij met overdracht van het ouderlijk gezag. Anne en Thomas beslissen hun nichtjes te adopteren en ze ondernemen de nodige administratieve stappen. Vanaf de adoptie krijgen ze elk een adoptieverlof van 8 weken, dat moet worden opgenomen in het daaropvolgende jaar. Kort daarna bevalt Anne van een zoon. Na de geboorte moet ze in het ziekenhuis blijven, terwijl het kindje naar huis mag. Thomas heeft bijgevolg recht op vaderschapsverlof dat hem toelaat voor zijn zoon te zorgen tijdens de hospitalisatie van de mama. Bovendien hebben Anne en Thomas, als ouder of pleegouder, recht op een verlof voor ouderschapsbescherming van 4 maanden voor elk kind. Ze kunnen dit opnemen tot het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. Ze hebben eveneens recht op ouderschapsverlof van 3 maanden, op te nemen tot het kind 12 jaar oud is. Ze kunnen deze verloven voltijds opnemen of door een vermindering van de prestaties.

De dramatische gebeurtenissen die Anne en Thomas ondergaan, zijn een illustratie van de verschillende types zogenaamd “ouderschaps-” of gezinsgerelateerd verlof die militairen kunnen krijgen. Deze verloven werden aangepast en uitgebreid zodat ze beter afgestemd zijn op de moderne realiteit van het gezin en om, indien nodig, het hoofd te kunnen bieden aan bepaalde moeilijke situaties.

Het opvangverlof, pleegzorgverlof, adoptieverlof en vaderschapsverlof zijn bezoldigd. Het ouderschapverlof en het verlof voor ouderschapsbescherming zijn dat niet. Er kan een onderbrekingstoelage worden toegekend voor het verlof voor ouderschapsbescherming.

Al deze verloven zijn van toepassing op alle militairen van het actief kader. Ze zijn echter niet van toepassing op de kandidaten. Met uitzondering van het verlof voor ouderschapsbescherming zijn deze verloven ook van toepassing op de reservemilitairen in VEP. Deze verloven hebben geen enkele negatieve impact op het pensioen en evenmin op het krediet van het vakantieverlof. Ze worden gelijkgesteld met werkelijke dienst.

Sommige van deze verloven zijn enkel van toepassing op de ouders en andere enkel op de onthaalouders. Het verlof voor ouderschapsbescherming is zowel van toepassing op de ouders als op de onthaalouders.

Wat zijn deze verschillende verloven en wanneer kan je ervan genieten?

Het opvangverlof is bedoeld voor de militair die de pleegvoogdij opneemt van een minderjarig kind of die een minderjarige opneemt in zijn gezin als gevolg van een rechterlijke beslissing tot plaatsing in een opvanggezin. De duur van dit verlof kan NIET worden opgesplitst en bedraagt zes weken voor een kind jonger dan 3 jaar en vier weken voor een kind van 3 jaar of ouder. Het wordt evenwel verminderd met het aantal werkdagen pleegzorgverlof dat al werd opgenomen in hetzelfde jaar voor hetzelfde kind.

Het pleegzorgverlof van zes dagen per jaar is bedoeld voor de militair die door een officiële instelling is aangesteld als pleegouder voor de vervulling van de verplichtingen en opdrachten of om het hoofd te bieden aan situaties die voortvloeien uit de plaatsing. Indien van bij de aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden zal blijven, bedraagt dit verlof zes weken. Het zal geleidelijk worden verlengd tot 11 weken tegen 2027. Indien beide ouders militair zijn, worden de weken die aan de 6 weken worden toegevoegd, naar eigen goeddunken tussen de twee ouders verdeeld. Het pleegzorgverlof van 6 weken wordt verminderd met het aantal werkdagen opvangverlof dat al werd opgenomen in hetzelfde jaar voor hetzelfde kind.

Het adoptieverlof is bedoeld voor de militair die een minderjarig kind adopteert. Momenteel bedraagt dit zes weken, 8 weken in geval van adoptie van meerdere kinderen, en zal progressief worden verlengd tot 11 weken tegen 2027. De maximumduur van het adoptieverlof wordt verdubbeld indien het geadopteerde kind getroffen is door een bepaalde lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een bepaalde aandoening heeft. Indien beide ouders militair zijn, worden de weken die aan de 8 weken worden toegevoegd, naar eigen goeddunken tussen de twee ouders verdeeld. De maximumduur van het adoptieverlof wordt verminderd met het aantal weken opvangverlof dat de militair al heeft gekregen voor hetzelfde kind.

Het vaderschapsverlof wordt toegekend aan de militair, op zijn aanvraag, bij het overlijden of de ziekenhuisopname van de moeder, gedurende de periode van het moederschapsverlof en dit om de opvang van het kind te verzekeren. Dit verlof wordt toegekend aan de vader van het kind, aan de persoon die gehuwd is met de moeder van het kind of, indien het kind zijn hoofdverblijfplaats bij zijn moeder heeft, aan de wettelijk samenwonende of aan de persoon die sinds een onafgebroken periode van drie jaar samenwoont met de moeder. De maximale duur is beperkt tot het deel van het moederschapsverlof dat de moeder nog niet heeft opgenomen.

Het ouderschapsverlof

Dit niet-bezoldigde verlof wordt, op aanvraag, toegekend aan de militair bij de geboorte of de adoptie van een kind of de plaatsing van een kind in zijn gezin. Het moet beginnen voor het kind 12 jaar oud is, of 21 jaar indien het kind lichamelijk of geestelijk ongeschikt is. De duur van dit verlof bedraagt drie maanden. Het kan opgenomen worden op verschillende manieren. Hetzij:

  • Voltijds per volledige maand
  • Halftijds per periode van twee maanden of een veelvoud hiervan
  • 4/5e per periode van vijf maanden of een veelvoud hiervan
  • 1/10e per periode van vijf maanden of een veelvoud hiervan.

De periodes kunnen opeenvolgend zijn en hoeven niet identiek te zijn.

Het verlof voor ouderschapsbescherming is een niet-bezoldigd verlof. Dit verlof wordt toegekend aan de militair bij de geboorte of adoptie van een kind, op zijn aanvraag en voor zover het belang van de dienst dit niet in de weg staat. Het moet beginnen voor het kind 12 jaar oud is, of 21 jaar indien het kind lichamelijk of geestelijk ongeschikt is.

De duur van dit verlof bedraagt vier maanden. Het kan opgenomen worden op verschillende manieren. Hetzij:

  • Voltijds per volledige maand
  • Halftijds per periode van twee maanden of een veelvoud hiervan
  • 4/5e per periode van vijf maanden of een veelvoud hiervan
  • 1/10e per periode van vijf maanden of een veelvoud hiervan.

De periodes kunnen opeenvolgend zijn en hoeven niet identiek te zijn. Onder bepaalde voorwaarden ontvangt de militair een onderbrekingstoelage.

In dit artikel hebben we de voornaamste kenmerken van het gezinsgerelateerd verlof samengevat. Meer gedetailleerde informatie, de uitzonderingen en de praktische richtlijnen zijn opgenomen in het reglement TRAVARB. Indien je nog vragen hebt, kan je je ook wenden tot de HR-medewerkers van je eenheid.

Flexibele dienstontheffing
Flexibele dienstontheffing
De reserve
De reserve
Doorstroming BDL-militairen
Doorstroming BDL-militairen
Ideale leiderschapsstijl
Ideale leiderschapsstijl
Waarden in een strip
Waarden in een strip