Doorstroming van BDL-militairen, onze wissel op de toekomst

Sandra BERTOCCHI

Het BDL-statuut, BDL staat voor beperkte duur-durée limitée, is in 2014 ingevoerd. Ondertussen telt Defensie al meer dan 3.000 BDL-militairen. Zij worden aangeworven voor een dienstneming van maximaal 12 jaar. We bieden hen dus bij aanvang geen loopbaan tot aan het pensioen. Toch is hun doorstroming naar het beroepskader cruciaal voor Defensie. Tegenstrijdig? Toch niet. Dit artikel legt uit waarom.

Verjonging en flexibiliteit

Het BDL-statuut heeft twee belangrijke doelstellingen. Ten eerste moet Defensie verjongen. We moeten in de operationele eenheden op elk moment over voldoende jonge militairen beschikken. De leeftijdspiramide die we vandaag hebben, is verre van ideaal. Het BDL-statuut garandeert een permanente instroom van jonge operationele militairen.

De tweede doelstelling is het verzekeren van voldoende flexibiliteit. We willen in de toekomst grote schommelingen in ons personeelsbestand en effecten zoals de grote pensioengolf die we vandaag kennen, vermijden. Dat kan door snel en soepel in te spelen op de instroom en de doorstroom van wie voor een beperkte duur aangeworven wordt.

Voorrang aan de operaties

De strategische visie voorziet tegen 2030 in een Defensie van 25.000 personeelsleden. De nadruk ligt hierbij duidelijk op ons hoofdobjectief, de operaties. Een groot deel van de ondersteunende functies die vandaag nog door militairen bezet zijn, wordt daarom uitbesteed. Het gaat om functies waarvoor niet noodzakelijk militaire ervaring vereist is. Denken we maar aan functies in de HORECA of in het onderhoud van onze militaire kwartieren (Infra, groendienst, …), maar ook aan het verzekeren van de wacht. Vooral voor de personeelscategorie van de vrijwilligers zijn er daardoor nog slechts weinig functies beschikbaar voor wie op oudere leeftijd niet meer mee kan in een operationele eenheid. We lopen het risico geconfronteerd te worden met een groot aantal niet langer inzetbare vrijwilligers.

Anderzijds stevenen we de komende jaren af op een groot tekort aan onderofficieren. We zitten, zoals iedereen wel weet, midden in een indrukwekkende pensioengolf. Bovendien hebben we de afgelopen jaren, door de ons opgelegde budgettaire beperkingen, onvoldoende onderofficieren kunnen werven om dit op te vangen. Voor deze personeelscategorie zullen in de toekomst wel nog ruim voldoende doorstroomfuncties beschikbaar zijn buiten de operationele eenheden.

Er zijn dus maatregelen nodig om het evenwicht tussen de beide personeelscategorieën te herstellen en te behouden. Daarom willen wij in de eerste plaats onze BDL-vrijwilligers maximaal aanmoedigen om via de interne werving de stap te zetten naar de categorie van de onderofficieren.

Interne werving, een win-win voor de BDL-militair én voor de organisatie

De interne werving is het instrument bij uitstek dat ons moet toelaten de scheve situatie enigszins recht te trekken. Enkel inzetten op de toegelaten aantallen in de externe werving zal niet volstaan. DG HR heeft daarom beslist de kranen voor de interne werving zo ver mogelijk open te draaien.

Interne werving is de verzamelnaam voor de verschillende doorgroeimogelijkheden die vandaag bestaan: de overgang, de sociale promotie en de promotie op diploma. Elk jaar bepaalt DG HR hoeveel vacatures aangeboden worden. Dat aantal is, onder andere, gebaseerd op het aantal potentiële kandidaten. We kijken dus na hoeveel militairen er aan de criteria beantwoorden om te kunnen meedoen en houden daar rekening mee bij het bepalen van het aantal plaatsen. Natuurlijk spelen ook de behoeften van onze organisatie een doorslaggevende rol. Hoeveel militairen hebben we nodig in een bepaalde categorie en bepaalde specialiteit, rekening houdend met wat we extern werven, met de pensioenen en tal van andere factoren.

Voor 2020 werden in totaal 140 plaatsen interne werving geopend voor BDL-vrijwilligers. Als je weet dat zowat 580 vrijwilligers in aanmerking komen om mee te doen, betekent dat voor 2020 een slaagkans van 1 op 4. Het grootste deel van de opengestelde plaatsen, 90 op 140, was bestemd voor een overstap van vrijwilliger naar onderofficier. Defensie hoopt immers dat zoveel mogelijk vrijwilligers ervoor kiezen door te groeien en hun loopbaan verder te zetten als onderofficier.

Aangezien het aandeel BDL-vrijwilligers de komende jaren alleen maar zal toenemen, zal ook het aantal opengestelde plaatsen voor interne werving naar onderofficieren verder stijgen. Omdat we later gestart zijn met het werven van BDL-onderofficieren en officieren heeft de grote meerderheid pas onlangs de kandidatuursperiode beëindigd. Zij zullen de komende paar jaar de nodige ervaring opbouwen in hun basisfunctie. De interne werving zal voor hen daarom wat later op kruissnelheid komen.

Wat met de doorgroeimogelijkheden voor wie geen BDL-militair is?

Het spreekt voor zich dat we ook de beroepsvrijwilligers volop willen aanmoedigen om over te stappen naar de personeelscategorie van de onderofficieren. Zij beschikken over een schat aan ervaring en beschikken daarmee over een belangrijke troef. Ook voor hen zal de komende jaren nog een groot aantal plaatsen opengesteld worden.

Voor de beroepsonderofficieren en voor onze hulpofficieren verandert er niets aan het huidige beleid. Zij zullen ook in de toekomst voldoende kansen krijgen om hun loopbaan verder te zetten in de hogere personeelscategorie of in het beroepskader.

Voor 2020 is de interne werving ondertussen afgesloten maar geen nood! Voor 2021 zal het aantal opengestelde plaatsen alleen maar toenemen. In het najaar volgt hierover een uitgebreide communicatie met bekendmaking van de vacatures. Wil je nu al graag weten hoe je kan deelnemen en aan welke voorwaarden je moet voldoen? Dat kan. De FAQ interne werving op het intranet vertelt je alles wat je moet weten.

Flexibele dienstontheffing
Flexibele dienstontheffing
Gezinsgerelateerd verlof
Gezinsgerelateerd verlof
De reserve
De reserve
Ideale leiderschapsstijl
Ideale leiderschapsstijl
Waarden in een strip
Waarden in een strip