VDTech: een degelijke voorbereiding, ook voor de interne werving!

Koen ENGELEN

Onbekend is onbemind! De Voorbereidende Divisie voor Technische studierichtingen onderofficieren (VDTech) biedt meer dan enkel een voorbereiding ten voordele van nieuwe jonge kandidaten voor technische functies bij Defensie. Het doelpubliek is veel breder. Naast het schetsen van een algemeen beeld van de opdrachten van de VDTech, willen we met dit artikel vooral dieper ingaan op de mogelijkheden die de kandidaten interne werving kunnen benutten wanneer zij solliciteren voor een technische functie.

Ruim doelpubliek

In 2016 werd gestart met het onderzoek naar de toekomst van de Voorbereidende Divisie Koninklijke Militaire School (VDKMS). Die studie heeft geleid tot een transformatie waarbij dit organisme werd omgevormd tot een Voorbereidende Divisie Kader (VDKader) die sinds 2020 twee tracks overkoepelt: de VDKMS en de VDTech.

De VDKMS verstrekt nog steeds voorbereidende cursussen aan iedere geïnteresseerde burger en militair die deel wilt nemen aan de toelatingsproeven voor de Koninklijke Militaire School (KMS). De VDTech bereidt de cursist voor op de technische toelatingsproeven die een onderdeel zijn van het selectieproces voor een technische functie onderofficier.

Voor de interne werving zijn de proeven er enkel voor de vakrichtingen Technieken van het Luchtmaterieel (AT), Technieken van het Grondmaterieel (GT) en Technieken van het Marinematerieel (NT), maar niet elk van deze vakrichtingen is aan hetzelfde type proeven gekoppeld.

Tot voor kort sprak men enkel van de Proeven Schoolse Kennis (PSK). Deze PSK bestonden traditioneel uit drie tests: elektriciteit, mechanica en rekenkundige technieken. Per test moest de kandidaat binnen 75 minuten 36 meerkeuzevragen oplossen. In 2022 zal enkel nog de test rekenkundige technieken als PSK te weerhouden en dat enkel voor de vakrichting AT. Zo wilt Defensie het aantrekkelijker maken om te solliciteren voor een technische functie en het potentieel aan kandidaten vergroten.

Daarnaast voert men twee andere types test in: ten eerste de ETech, een redeneringstest waarvoor geen voorkennis vereist is en die een inschatting maakt van het technisch inzicht. Voor de externe werving komt daar nog de PInPSpec bij, een cognitieve test die het studeerpotentieel van de sollicitant inschat.

De VDTech onderscheidt vier doelgroepen:

 

 • Burgers die via de externe werving voor een technische functie onderofficier bij Defensie solliciteren en zich wensen voor te bereiden op de technische toelatingsproeven;
 • Militairen die interesse hebben om via interne werving een technische functie uit te voeren en zich wensen voor te bereiden op de technische toelatingsproeven;
 • Militairen die geselecteerd werden om een specifieke technische vorming te starten;
 • Kandidaat-onderofficieren die een heroriëntering naar een technische functie kregen toegewezen.

Dit betekent echter niet dat de VDTech de deuren sluit voor alle andere sollicitanten en militairen. Het staat iedereen namelijk vrij zich in te schrijven voor een voorbereidende cursus. Zo hebben andere vakrichtingen soms ook baat bij de instroom van kandidaat-onderofficieren met een rijke technische bagage. Het volgen van cursussen aan de VDTech is nooit een verplichting. Het blijft een individueel initiatief van iedereen die zich wenst voor te bereiden op de technische toelatingsproeven of die er nood aan heeft om zijn technische kennis op te vijzelen met het oog op het bekleden van een technische functie.

We moeten dus het idee dat de VDTech er enkel is om burgers voor te bereiden op de technische toelatingsproeven ontkrachten.

Ervaren vrijwilligers die via de interne werving wensen over te stappen naar de categorie van de onderofficieren, hetzij via de sociale promotie, hetzij via de promotie op diploma, kunnen zich inschrijven aan de VDTech en zo hun technische kennis opkrikken of uitbreiden. Daarbij maakt het niet uit aan welke proeven de vakrichting waarvoor zij zijn weerhouden, is onderworpen.

Degelijke voorbereiding op meerdere vlakken

De sollicitanten zonder militaire voorkennis starten hun sessie met een beperkte militaire initiatie van twee weken in het CBOS Noord (Nl) of het CIBE Sud (Fr). Tijdens die twee weken krijgen de cursisten een eerste basis van de militaire cultuur, zodat zij zich gedurende de rest van hun verblijf aan de VDTech op een comfortabele manier in het militaire milieu kunnen bewegen. Deze externe sollicitanten krijgen op het moment van hun inlijving het statuut van reservevrijwilliger en volgen de cursus onder de noemer van wederoproepingsdagen.

De militaire deelnemers, voornamelijk de kandidaten interne werving, vervoegen de sessie pas vanaf de daaropvolgende acht academische weken die plaatsvinden in de KSOO. Zij zijn niet onderworpen aan het internaatregime. De acht academische weken worden louter aan voorbereidende lessen gewijd. De lessen starten dagelijks om 0810Hr en duren tot 1740Hr, met uitzondering van vrijdag waarop de lessen beëindigd zijn om 1500Hr. De volgende vakken worden onderwezen:

 

 • Rekenkunde (10 lesuren/week);
 • Mechanica (8 lesuren/week);
 • Elektriciteit (8 lesuren/week);
 • Eerste landstaal (4 lesuren/week);
 • Technisch Engels (7 lesuren/week);
 • Sport (5 lesuren/week).

Naast de academische voorbereiding op de technische proeven en op het uitoefenen van een technische functie bij Defensie, biedt de VDTech ook een unieke kans tot zelfontwikkeling. Niet alleen de jonge externe sollicitanten, maar ook de kandidaten interne werving worden opnieuw geconfronteerd met het verwerken van leerstof, het opmaken van een studieplanning en het organiseren van hun werk. Eigenschappen die niet alleen tijdens de cursus, maar ook tijdens de uitoefening van de toekomstige functie van pas komen! Voor de kandidaat-onderofficieren interne werving die voor de vakrichting AT werden weerhouden bijvoorbeeld, kan een voorbereiding dankzij de VDTech zich vertalen in een sterke technische basis voor verdere opleidingen in het kader van de European/Belgian Military Airworthiness Requirements (EMAR/BMAR).

Concrete aanpak

Jaarlijks worden drie sessies aan de VDTech georganiseerd. De deelnemers sluiten de sessie af door de relevante technische toelatingsproeven af te leggen.

Voor het schooljaar 2021-2022 is reeds een sessie lopende en volgende sessies zijn nog ingepland:

 • Sessie 2
  • Inlijving (burgers/EW): 01 Dec 21 – 03 Dec 21
  • Militaire initiatie (burgers/EW): 06 Dec 21 – 17 Dec 21
  • Academische lessen (burgers/EW en militairen/IW): 20 Dec 21 – 11 Mar 22
  • Proeven: 14 Mar 22 (TBC)
 • Sessie 3
  • Inlijving (burgers/EW): 23 Mar 22 – 25 Mar 22
  • Militaire initiatie (burgers/EW): 28 Mar 22 – 08 Apr 22
  • Academische lessen (burgers/EW en militairen/IW): 19 Apr 22 – 24 Jun 22
  • Proeven: 28 Jun 22 (TBC)

De militair die zich wenst voor te bereiden op een technische functie als onderofficier kan zich eenvoudig inschrijven via het vormingsplatform FmnNode, toegankelijk via het militaire intranet. De plaatsen zijn echter beperkt. Voor elke sessie worden twintig Nederlandstalige en twintig Franstalige deelnemers toegelaten. In elk van beide taalstelsels worden de twintig deelnemers nogmaals opgedeeld in tien externe (burgers) en tien interne (militairen) deelnemers. Er zijn geen toelatingsproeven voor de VDTech zelf.

Onderstaand overzicht geeft de technische BHK’s Niv C interne werving weer en voor de welke in 2022 al dan niet technische toelatingsproeven worden georganiseerd.

Unieke toekomstperspectieven

De technische beroepen bij Defensie zijn een knelpunt. Deze functies moeten concurreren met de burgerarbeidsmarkt. Toch kan ook Defensie unieke jobs aanbieden die zich dankzij het militaire karakter op veel vlakken van de burgerjobs onderscheiden. Met deze vorming wenst Defensie kandidaten aan te trekken en voor te bereiden op technische functies zowel voor externe als interne werving en voor personeel dat van vakrichting wenst te veranderen.

Voor de vakrichting AT worden plaatsen opengesteld met tewerkstellingsmogelijkheden in alle militaire vliegbasissen. De onderofficieren AT wachten een mooie uitdaging met de komst van nieuw modern materieel! Bovendien kunnen ze op termijn officiële EASA-opleidingen volgen.

De vakrichting GT opent plaatsen in zowat alle militaire garnizoenen. De technische grondfuncties zijn dan ook wijdverspreid over nagenoeg alle eenheden. Het project Capacité Motorisée (CaMo) zal in de toekomst de kans bieden om aan de slag te gaan met de nieuwe landvoertuigen.

Voor de Marine worden door de vakrichting NT plaatsen geopend in Brugge en Zeebrugge. De Marine biedt technische functies aan boord van operationele schepen met een garantie op deelname aan buitenlandse operaties en oefeningen. Bovendien is de ingebruikname van nieuw materiaal en nieuwe wapensystemen vanaf 2024 een absolute troef.

Voor gedetailleerde informatie betreffende de interne werving en de opengestelde plaatsen, kan je steeds de intranetsite op de pagina van DGHR consulteren: DGHR – Interne werving

Je kan je kandidaat stellen voor de oproep interne werving door een request in te dienen in HRM@Defence. De kandidaat interne werving kan twee keuzes van BHK opgeven, zonder prioriteit. In functie van het aantal geopende plaatsen en de studie van de dossiers zal de kandidaat al dan niet batig worden gerangschikt. Het is belangrijk te weten dat indien de kandidaat interne werving ervoor kiest om een voorbereidende cursus aan de VDTech te volgen, hij deze op voorhand inplant nog voordat hij zijn vorming sociale promotie of promotie op diploma aanvat.

Een cursus aan de VDTech vergroot niet alleen de kans op slagen voor de toelatingsproeven, maar is voor elke (kandidaat-)onderofficier een degelijke voorbereiding op een unieke technische functie bij Defensie!

De AROBD
De AROBD
Organisatiecultuur
Organisatiecultuur
Defensie en Veiligheid
Defensie en Veiligheid