Defensie werft “Rosetta’s” aan

Coralie COOPMAN

Het burgerpersoneel krijgt binnen Defensie een steeds grotere rol toebedeeld. De beleidsverklaring van de minister vermeldt de intentie om te stijgen van 5% naar 15% burgers binnen onze organisatie. Binnen Defensie zijn er verschillende tewerkstellingsmogelijkheden voor burgers. Ze kunnen als statutair ambtenaar via SELOR aangeworven worden, soms via specifieke aanwervingsprocedures, zoals het onderwijzend personeel of de aalmoezeniers. Daarnaast heeft, binnen DG HR, HRB-Civ de mogelijkheid om mensen contractueel aan te werven als “Rosetta” of voor specifieke dienstencontracten, zoals het poetspersoneel in het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek. In deze HR Topics zullen we één van de statuten van het burgerpersoneel meer in detail belichten, namelijk de zogeheten Rosetta’s.

Wie is toch die Rosetta?

Rosetta is de naam die gebruikt wordt voor een startbaanovereenkomst. Het gaat om een contract waarbij één jaar tewerkstelling wordt aangeboden aan iemand die jonger is dan 26 jaar. Het contract is jaarlijks hernieuwbaar totdat de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt. Betrokkene kan in dienst blijven tot op de laatste dag van het trimester waarin hij 26 jaar wordt. Wie als administratief assistent van niveau C als Rosetta aan de slag gaat, heeft een minimum bruto-aanvangswedde van 24.364,29 EUR. Dit bedrag is aangepast aan de huidige indexering, eventuele reglementaire toelagen zijn niet inbegrepen.

Iemand met een Rosetta-contract is onderworpen aan dezelfde regels als alle andere contractuelen van Defensie op gebied van verloven, afwezigheden, ziektes, vorming, geldelijke rechten, evaluaties,… De evaluaties kunnen een belangrijke impact hebben op een verdere loopbaan binnen de overheid. Daarenboven bieden positieve evaluaties Rosetta’s die 2 of 3 jaar bij Defensie werken de mogelijkheid om over te gaan naar een hogere loonschaal. De onzekere aard van het tewerkstellingscontract van Rosetta’s geeft hen het recht om tijdens de diensturen deel te nemen aan examens bij een andere werkgever of om statutair te worden bij Defensie. Ze hebben bovendien een opzegtermijn van slechts zeven dagen als zij beslissen Defensie te verlaten en ontslag nemen.

Rosetta’s kunnen niet automatisch overgaan naar statutaire werknemer van Defensie op het einde van hun contract. Om een verdere loopbaan bij Defensie te kunnen uitbouwen, hetzij als burger hetzij als militair, moeten ze de volledige selectieprocedure bij SELOR of de externe werving via HRB-R&S volgen.

Aantal Rosetta’s krijgt een boost

Tot 2018 telde Defensie in totaal slechts 7 Rosetta’s. In 2019 kregen we de toestemming om dit aantal op te trekken naar 39. Een jaar later werd een nieuwe verhoging tot 100 FTE Rosetta’s toegestaan. Op 1 januari 2021 waren er een 80-tal Rosetta’s in dienst en intussen werden de resterende vacatures ingevuld. In de beleidsverklaring van de nieuwe MOD staat het voornemen om het aandeel van burgermedewerkers bij Defensie tegen 2024 op te trekken naar 15% van het personeel. Dit zal op verschillende manieren gebeuren, één ervan bestaat erin het aantal Rosetta’s nog verder op te trekken naar 700. DG HR stelt alles in het werk om deze doelstelling te bereiken.

Vandaag werkt het merendeel van de personeelsleden met een Rosetta-contract in de verschillende stafdepartementen in Evere en in de KMS. Ze hebben hoofdzakelijk administratieve en ondersteunende functies. Vanaf dit jaar werven we ook voor eerder technische functies in steun van een aantal competentiecentra, de KSOO en het Militair Hospitaal.

De concentratie van Rosetta’s op niveau van de staf, de scholen en de competentiecentra moet in de eerste plaats de druk op de Componenten verlichten. De Rosetta’s bezetten immers functies waarvoor anders militairen uit de eenheden moeten gehaald worden. Op die manier kunnen we het doorstromen van militairen vanuit de eenheden beperken.

Het is de bedoeling om dit jaar ook Rosetta’s te laten instromen in de TSS-structuur. Opnieuw is de onderliggende idee om de druk op de Componenten en hun eenheden zo laag mogelijk te houden door de verplichte doorstroom te beperken. Samen met de Componenten wordt trouwens ook de mogelijkheid bekeken om in een latere fase Rosetta’s in de operationele eenheden tewerk te stellen in administratieve functies.

Rosetta’s ook in jouw eenheid?

Eenheden die een behoefte aan Rosetta’s willen uitdrukken, kunnen hiervoor terecht bij hun OT-beheerder. Rosetta’s werven we aan voor generieke functies op basis van algemene profielen. Heeft een eenheid een zeer specifieke vacature, dan is er wel een zo accuraat mogelijke job description nodig om het juiste profiel te kunnen bepalen. Alle door de OT-beheerders gevalideerde behoeften komen terecht in een globale lijst, een jaarplanning. Zijn de uitgedrukte behoefte groter dan het wervingspotentieel, dan zullen prioriteiten bepaald worden op basis van richtlijnen vanuit HRB.

In tegenstelling tot de meeste aanwervingen voor burgers bij Defensie, gebeurt de aanwerving van Rosetta’s niet via SELOR. Zij vormen dus, net als het onderwijzend personeel van de KSOO, het professorenkorps van de KMS en de aalmoezeniers en morele consulenten, een uitzondering op de klassieke aanwervingsprocedure.

In 2021 is er per trimester een Rosetta-werving gepland. HRB-Civ organiseert, op basis van de binnen DG HR gevalideerde behoeften en gekozen prioriteiten, de interviewsessies. Tijdens het interview wordt voornamelijk gepeild naar de motivatie van de sollicitant. Bij aanwerving van specifieke profielen kan bijkomende info gevraagd worden aan de eenheden, via de OT-beheerder, of kan een bijkomend jurylid van de eenheid aangeduid worden. Het is de Inspecteur van Financiën die uiteindelijk aan de hand van een lijst met laureaten, goedkeuring geeft voor indiensttreding. Als POC van een eenheid kan je terecht bij je OT-beheerder voor de juiste stand van zaken met betrekking tot de opengestelde vacatures Rosetta.

Defensie wil de komende jaren de aanwerving van jongeren in een Rosetta-statuut aanzienlijk laten toenemen. Iedereen kan daar een steentje toe bijdragen. De openstelling van functies wordt altijd kenbaar gemaakt op het intranet via e-news. Aarzel dus niet om deze jobaanbiedingen binnen je kennissenkring te verspreiden. Spontane sollicitaties zijn welkom op Rosetta@mil.be.

HRM@Defence wave 3
HRM@Defence wave 3
Valorisatie functie onderrichter
Valorisatie functie onderrichter
Nieuwe overeenkomst verzekeringen
Nieuwe overeenkomst verzekeringen
Ethisch leiderschap
Ethisch leiderschap
Emma en Lucas
Emma en Lucas