De Adviesraad van de Onderofficieren van Belgische Defensie

Serge SOVET

De Adviesraad van de Onderofficieren van Belgische Defensie (AROBD) werd in 2012 opgericht als officieel orgaan om de categorie van de onderofficieren maar ook de vrijwilligers te vertegenwoordigen bij de Chef Defensie.

Een beetje geschiedenis

De toenmalige Chef Defensie (CHOD) Generaal Gerard Van Caelenberge opende in 2012 een positie korpsadjudant (RSM) bij het kabinet CHOD om een ervaren onderofficier aan zijn zijde te hebben als adviseur voor de categorie van onderofficier en vrijwilliger. Adjudant-majoor Stefan Smets werd gekozen om deze functie te vervullen die hij bekleedde tot aan zijn pensioen in 2015. Hij richtte de AROBD op die toen een afspiegeling was van het directiecomité (CODIR). Hij werd in hetzelfde jaar vervangen door adjudant-majoor Patrick Materne, die deze functie bekleedde tot 2017.

Generaal Marc Compernol, op dat moment Chef Defensie, besloot niet op dezelfde wijze verder te gaan en de AROBD werd een jaar geschorst. De voormalige leden van de adviesraad, gesteund door de RSM-gemeenschap, vroegen aan de CHOD om de AROBD opnieuw op te richten en in september 2018 aanvaarde generaal Compernol die aanvraag. Adjudant-majoor Philippe steegmans, toenmalig RSM van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO), werd gemandateerd om hem een nieuwe formule voor te leggen die minder omslachtig was qua structuur.

Er werden uiteindelijk verschillende opties voorgelegd aan de Chef Defensie. Generaal Compernol koos voor een adviesraad die bestond uit de RSM’s van de vier COMOPS’en samen met RSM’s van

de Algemene Directie Human Resources, de Algemene Directie Material Resources en een RSM gekozen uit de RSM’s van de andere Stafdepartementen en Algemene Directies. De voorzitter wordt gekozen op basis van een verkiezing na een oproep tot kandidaatstelling van alle RSM’s en adjudant-majoors bij Defensie. In oktober 2019 werd adjudant-majoor Serge Sovet, RSM van het Departement Manoeuvre, verkozen als voorzitter en werd de nieuwe AROBD opgericht met een officieel mandaat. Vanaf december 2021 neemt adjudant-majoor Nordine Nakkach het voorzitterschap van hem over.

Wat is de AROBD en wat doet ze?

Volgens het officiële mandaat is de AROBD een centraal forum dat informatie verzamelt en adviezen uitbrengt over alle algemene en specifieke onderwerpen die verband houden met de categorie van de onderofficieren en vrijwilligers. Dit forum werkt volgens drie principes.

De AROBD kan antwoorden op een Top-Down-vraag: de CHOD of zijn kabinet kan aan de AROBD vragen om zich over een specifieke kwestie te buigen, zoals de herziening van het reglement DISPSYS. Het initiatief om een kwestie te laten behandelen door de AROBD kan ook Bottom-Up vanuit de organisatie komen. Het is mogelijk dat een RSM, of een onderofficier of vrijwilliger via zijn RSM, een kwestie zoals bijvoorbeeld de zichtbaarheid van nieuwe tactische graden voor vrijwilligers of de herziening van het reglement Tucht aan de orde stelt. Het forum kan tenslotte ook transversaal werken. In dat geval wordt een werkgroep opgericht om een specifieke kwestie te behandelen die de categorie onderofficier en/of vrijwilliger aanbelangt zoals de Waarden van Defensie of een herziening van de vorming HOO/KOO.

De AROBD neemt deel aan werkgroepen op het niveau van het personeel en richt zelf werkgroepen op om bepaalde kwesties te behandelen. Daarnaast brengt ze via de voorzitter van de raad verslag uit aan de CHOD over elk belangrijk onderwerp dat naar voren werd gebracht door de onderofficieren en/of vrijwilligers.

De onderwerpen die de raad behandelt zijn zeer gevarieerd en hebben betrekking op domeinen zoals de carrière en vorming (LOO, KOO, HOO), de valorisatie van de onderofficieren en de vrijwilligers, tucht, kleding, de waarden van Defensie, de actualisering van het Vademecum voor RSM’s en korpskorporaals, de herziening van bepaalde richtlijnen, enzoverder.

Bovendien heeft de voorzitter van de AROBD, momenteel adjudant-majoor Sovet, rechtstreeks toegang tot de CHOD en ontmoet hij hem geregeld om belangrijke boodschappen vanuit de basis aan hem door te geven. Zo houdt hij de CHOD op de hoogte van de bezorgdheden en gevoeligheden van het personeel.

De CHOD nodigt de voorzitter van de adviesraad ook regelmatig uit om deel te nemen aan zijn eenheids- en operatiebezoeken, zoals zijn recente bezoek aan operatie enhanced Forward Presence in Litouwen.

In de afgelopen twee jaar was of is de AROBD, hetzij als hoofdrolspeler, hetzij in een adviserende rol, betrokken bij verschillende werkgroepen of belangrijke dossiers. Een aantal voorbeelden daarvan zijn de herziening van de vorming KOO en HOO, de werkgroep herziening Waarden van Defensie, de herziening van het reglement discipline, de opwaardering van instructie, de New Way Of Working (NWOW), de herziening van het Vademecum, een project om de citaten op de Emblemen aan te passen en de herziening van verschillende reglementen zoals Tenue- Imago – Insignes – Graden.

Een toegevoegde waarde

De Adviesraad van de Onderofficieren van Belgische Defensie biedt de onderofficieren en de vrijwilligers een reële toegevoegde waarde in die zin dat zij via de adviesraad een rol kunnen spelen in belangrijke aangelegenheden die beide personeelscategorieën betreffen, maar ook in de zin dat zij een actieve vertegenwoordiging vormt bij het topmanagement.

VDTech
VDTech
Organisatiecultuur
Organisatiecultuur
Defensie en Veiligheid
Defensie en Veiligheid